<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563)

ชื่อตำแหน่ง ประเภท ระดับ วันที่ประกาศผล
ขึ้นบัญชี
วันที่
หมดอายุบัญชี
จำนวน
ผู้ขึ้นบัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับที่
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
คงเหลือ
เศรษฐกร วิชาการ ปฏิบัติการ 25 ก.ค. 2562 27 ก.ย. 2563 5 2 3
นักสำรวจดิน (วุฒิปริญญาโท) วิชาการ ปฏิบัติการ 9 ก.ค. 2562 8 ก.ค. 2564 2 1 1
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิชาการ ปฏิบัติการ 13 ก.ย. 2562 8 ก.ค. 2564 14 13 1
นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ 9 ก.ค. 2562 8 ก.ค. 2564 166 5 153
เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 13 ก.ย. 2562 8 ก.ค. 2564 4 3 1
นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ 23 ม.ค. 2563 26 ก.ย. 2564 8 1 7
นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2565 11 6 5
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย วิชาการ ปฏิบัติการ 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2565 17 2 15
เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน 6 ส.ค. 2563 5 ส.ค. 2565 56 11 45
นักวิทยาศาสตร์
    (ด้านวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน)
วิชาการ ปฏิบัติการ 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2565 5 1 4
วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2565 8 2 6
นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 14 ก.ย. 2563 13 ก.ย. 2565 219 5 215