<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="65001"%> ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการกรมพัฒนาที่ดิน

ข้อมูลผู้สอบผ่านเข้ารับราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศรับสมัครข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2562)

ชื่อตำแหน่ง ประเภท ระดับ

วันที่ประกาศผล
ขึ้นบัญชี

วันที่
หมดอายุบัญชี
จำนวน
ผู้ขึ้นบัญชี
เรียกบรรจุ
ถึงลำดับที่
จำนวนผู้ขึ้นบัญชี
คงเหลือ
วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ 25 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2562 6 4 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ 25 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2562 98 14 47
นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ 25 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2562 15 3 6
นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ปฏิบัติการ 25 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2562 50 33 10
นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปฏิบัติการ 20 พ.ย. 2560 19 พ.ย. 2562 285 35 250
นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ ปฏิบัติการ 20 พ.ย. 2560 19 พ.ย. 2562 22 5 17
นักวิชาการเผยแพร่ วิชาการ ปฏิบัติการ 1 ส.ค. 2561 6 ก.ย. 2562 5 2 3
นักสำรวจดิน วิชาการ ปฏิบัติการ 31ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2563 57 5 52
นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน 31ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2563 18 13 5
นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ปฏิบัติงาน 31ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2563 5 2 3
เจ้าพนักงานการเกษตร ทั่วไป ปฏิบัติงาน 31ส.ค. 2561 30 ส.ค. 2563 19 18 1