บริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดระบบงานของกรม
ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย และพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 


กองการเจ้าหน้าที่ แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 7 กลุ่ม คือ

ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร.0-2941-2142
E-mail : psd_2@ldd.go.th
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
โทร.0-2579-3497
E-mail : psd_3@ldd.go.th
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร.0-2941-0761
E-mail : psd_4@ldd.go.th
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
โทร.0-2941-1863
E-mail : psd_5@ldd.go.th
กลุ่มวินัย
โทร.0-2579-5397
E-mail : psd_6@ldd.go.th
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร.0-2579-7660
E-mail : psd_7@ldd.go.th
กลุ่มพัฒนาบุคคล
โทร.0-2941-1890
E-mail : psd_8@ldd.go.th
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
โทร.0-2579-2656
E-mail : psd_9@ldd.go.th