นางสาวกมลพร บุญศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

นางสาวหนึ่งฤทัย เอื้อวิทยา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวอรดี คงสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายสุรเชษฐ์ จิตรเอื้อเฟื้อ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

นางสาวธิราวรรณ ปรีดีย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นายสุรพล เกษร
นิติกร
 
   

นางสาวณัชชา โยธาพยัพ

จ้างเหมาบริการ

   

ภาระหน้าที่
  • ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังจริยธรรม ส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ
  • สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
  • ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม
  • ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
  • ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมหรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย