นายวิชัย มณีวงศ

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล

 

นายสมฤกษ์ อินทร์สมาน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางสาวปริษา ธราดิษฐากุล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวชาสิณี สัมฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นตุรงค์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นางโสมศิริ คุณวโรดม

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายกุลชาติ สองเมืองสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายกัณฑ์กวินทร์ ทองปินตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสุดารัตน์ เหล่ารอด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   

นางสาวอัญชนาภรณ์ เอมดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   
 

นางนุชนารถ วิเลศ

จ้างเหมาเอกชน


นางสาวอารดา วงษ์สินธ์

จ้างเหมาเอกชน

 

ภาระหน้าที่
  • ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ รวมทั้งการหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคคลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคคลของกรมฯ
  • ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมฯ
  • ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลของกรมฯ
  • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดสมรรถนะของข้าราชการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรของกรมฯ
  • สร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรมและดำเนินการจัดฝึกอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่ข้าราชการในกรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • ศึกษา วิเคราะห์สภาพและปัญญาการใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
  • ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม
  • วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาบุคคล การศึกษา ฝึกอบรม และดูงานต่างประเทศ