นายวิชัย มณีวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์

 
 

นางกัญญ์วสี มณีวงศ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวจิราพร วงษ์พาดกลาง
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 
   

นางกรรัตน์ บุญโยทก
พนักงานพิมพ์ ส 3

   
 

นายประวิทย์ ทนุวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาววาณี ฉอสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวสายธาร สุดจริตธรรมจริยางกูร

จ้างเหมาเอกชน

นางสาววรรณภรณ์ ดวงรัศมี

จ้างเหมาเอกชน

 
     

ภาระหน้าที่
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการกรมฯ
  • จัดทำแผนการจัดสวัสดิการของข้าราชการและลูกจ้าง
  • ดำเนินการด้านสวัสดิการ การกีฬา และงานสโมสรของข้าราชการ
  • ติดตามและประเมินผลการจัดสวัสดิการ
  • เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติต่างๆ
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการสวัสดิการมอบหมาย