นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย

 

นายจตุรงค์ สิทธิวรกร
นิติกร ชำนาญการ


นายบัญญัติ ทำของดี
นิติกร ชำนาญการ


นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ์
นิติกร ปฏิบัติการ


นายธนากร บัวจันทร์

นิติกร


นางสาวเฉลิมพร ธรรมโขติ

นิติกร

นางสาวกลวัชร ยุติธรรมดำรง
นิติกร


นายยรรยงค์ โพธิ์คำ

นิติกร


นายจิรพัฒน์ รัตนาพรวดี

นิติกร

นางจันทรา อักษรประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาระหน้าที่
  • การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ การร้องทุกข์
  • การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างให้มีวินัย
  • การสอบสวนหาสาเหตุการตายของข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ
  • ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตลอดจนยกร่างคำสั่งมอบอำนาจกรมฯ