นางกิติยา มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

 

นางธรณ์ธันย์ บุญแก้ว
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวพิจิตรศิริ แพรนนท์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางพิริยาพร ศรีมงคล
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวพจรีย์ ตันติเชวงฐากูร
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาวจีนนี่ ไชยสนธ์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางอโนทัย เบอร์พันธุ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

   

นางสาวสุวีณา สว่างวิวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

   

นางอารีย์ เสียงกล่อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอภิญญา กาบแก้ว

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวฐานิตา กุญแจทอง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร

นางสาวกรรณิการ์ พานทอง

จ้างเหมาเอกชน


นางสาวสุภาวดี ขำเจริญ

จ้างเหมาเอกชน

นางสาวณัฐกานต์ คงดี
จ้างเหมาเอกชน

   

นางสาวกาญจนี ด่านกระโทก
จ้างเหมาเอกชน

   

ภาระหน้าที่
 • จัดทำประวัติข้อมูลบุคคลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) และลงในสมุดแฟ้มประวัติรายบุคคล (ก.พ. 7)
 • จัดทำบัตรประจำระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และจัดทำบัตรพนักงานราชการ ลูกจ้างจ้างเหมา
 • ควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท
 • จัดทำหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างจ้างเหมา
 • การพิจารณาบำเหน็จความชอบ บำเหน็จบำนาญ
 • การขอมีบัตรแสดงสิทธิพิเศษต่างๆ
 • การขอพระราชทานเพลิงศพ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ  ลูกจ้างประจำ 
 • การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี
 • การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการของกรมบัญชีกลาง
 • การจัดทำฐานข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว