นายธนัท จิ๋ววิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 

นายสาวสายฝน วิโรจน์เมฆาวณิชย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวสุวรรณา แซ่ลิ้ม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางพวงกมล โยธาพยัพ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางเชาวดี รักษาศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสันธิษณ์ ดิษฐ์อำไพ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นางสาวพนิตนาฏ หิตโกเมท
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ


นายวรพิพัฒน์ มณีอินทร์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นางสาวปนัดา ปีแดง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวชนัญชิดา บัวศรี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ภาระหน้าที่
  • การสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และคัดเลือกเพื่อบรรจุและเลื่อนระดับตำแหน่ง
  • การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
  • การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย และการปรับวุฒิ
  • การโอน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
  • การออกจากราชการ
  • การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการ และการปรับระดับขั้นลูกจ้างประจำ
  • การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และการให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
  • ดำเนินการเกี่ยวกับ อ.ก.พ. กรม