นางสาวชนิดา พลายจั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

นางจุไรรัตน์ ศักดา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางปภัสนันท์ กาญจนไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

นางสาวจารุพรรณ สัตถาสาธุชนะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางนริศชา ภู่กลีบ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

นางนงลักษณ์ คงจังหวัด

บุคลากร


นางสาววรรณา ศรีสุดตา

เจ้าพนักงานธุรการ

นายชัยวุฒิ สุนทรศารทูล

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 

นายวีระพงษ์ วิกาหะ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


นายปฎล ศรีศักดิ์สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 
   

นางสาวสมพิศ รุ่งโต

จ้างเหมาเอกชน

   

ภาระหน้าที่
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม
  • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากำลังของกรม
  • การขอกำหนดตำแหน่ง
  • การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป