นางสาวชนิดา พลายจั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

 

นางจุไรรัตน์ ศักดา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ


นางปภัสนันท์ กาญจนไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

นางสาวจารุพรรณ สัตถาสาธุชนะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นตุรงค์
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 
   
 
นางสาวมาลี ถนอมกลิ่น

พนักงานธุรการ ส 4

 

นางนงลักษณ์ คงจังหวัด

บุคลากร

นางสาววรรณา ศรีสุดตา

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอัมพร ลิ้มสกุล

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายชัยวุฒิ สุนทรศารทูล

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์


นายวีระพงษ์ วิกาหะ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นางสาวกมลทิพย์ ตุ่นพูนพเนาว์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
   
 
นางสาวสมพิศ รุ่งโต

จ้างเหมาเอกชน

 
     

ภาระหน้าที่
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานบุคคลของกรม
  • ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดระเบียบ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของกรม
  • การปรับปรุงโครงสร้างภายใน และการวางแผนอัตรากำลังของกรม
  • การขอกำหนดตำแหน่ง
  • การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป