นางนิตา อยู่อ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 
   
 
นางสาวธํญญาภรณ์ พาวุธ

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

นายปภังกร โกศินานนท์

พนักงานบริการเอสารทั่วไป บ 1


นายสายัณห์ สกุณีย์

พนักงานขับรถยนต์ ส 1

นายพูนศักดิ์ ชารีอัน

พนักงานขับรถยนต์ ส 1
   
 
นายอนุกูล เรืองเจริญ

พนักงานขับรถยนต์ ส 1

 

นางสาวบุญสิริ จันทร์เหมือน

เจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป


นางสาวสุรีรัตน์ เมี่ยงมุกข์

เจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา อหะหมัดจุฬา

เจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป

นางสาวณัฐฐา ศรีเศรษฐมาตร์

จ้างเหมาเอกชน


นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ อวนศรี

จ้างเหมาเอกชน

นางสาวอุมาพร เหล่ารอด

จ้างเหมาเอกชน


นางสาวเจนจิรา โฮมชัยวงศ์

จ้างเหมาเอกชน

นายสุรชัย ฤทธาโย

จ้างเหมาเอกชน


นายโสภณ รักทอง

พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาเอกชน

   

นางสาวมนต์รัตน์ บุญทศ

แม่บ้าน จ้างเหมาเอกชน
   
     

ภาระหน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ภายในกอง
  • งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของกอง
  • ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอ รวมทั้งประสานงานระหว่างกองกับหน่วยงานอื่นๆ