นางนิตา อยู่อ่อน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 
 

นางสาวพรรณชนก ชมภู

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ


นางสาววิลาวัณย์ บัวชื่น

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการ

 

นายปภังกร โกศินานนท์

พนักงานบริการเอสารทั่วไป บ 1


นายสายัณห์ สกุณีย์

พนักงานขับรถยนต์ ส 1

นายพูนศักดิ์ ชารีอัน

พนักงานขับรถยนต์ ส 1

นางสาวบุญสิริ จันทร์เหมือน

เจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป


นางสาวสุรีรัตน์ เมี่ยงมุกข์

เจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา อหะหมัดจุฬา

เจ้าหน้าที่บริืหารงานทั่วไป

นายสุรชัย ฤทธาโย

จ้างเหมาเอกชน


นางสาววนิดา นุ่นเหลือ

จ้างเหมาเอกชน

นางสาวปาริฉัตร จันทโชติ

จ้างเหมาเอกชน

นายชัยโย อุดมเดช

จ้างเหมาเอกชน


นายตรัยภพ ม่วงมา

พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาเอกชน


นางบุปผาสวรรค์ อาจวิชัย

แม่บ้าน จ้างเหมาเอกชน
   

นายพงศ์ภัค วงศ์ดุษฎีกุล

พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาเอกชน

   
     

ภาระหน้าที่
  • ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
  • จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ติดตามผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่างๆ ภายในกอง
  • งานบริหารงานบุคคล และงานประชาสัมพันธ์ของกอง
  • ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนนำเสนอ รวมทั้งประสานงานระหว่างกองกับหน่วยงานอื่นๆ