กองการเจ้าหน้าที่ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ. 2506
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 โดยใช้ชื่อว่า แผนกสารบรรณ สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน และต่อมาได้มี่พระราชกฎษฎีกา
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2537 ได้แยกออกจาก สำนักงานเลขานุการกรม
โดยยกฐานะเป็น กองการเจ้าหน้าที่ โดยมีหน้าที่ ความรับผิดชอบ จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม ดำเนินการ เกี่ยวกับงานสวัสดิการข้าราชการ
และลูกจ้างของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย และได้มีกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 โดยได้ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็น บริหารงานทรัพยากรบุคคล
และจัดระบบงานของกรม ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรม ของกรม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน คือ
          ฝ่ายบริหารทั่วไป
          กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
          กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
          กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
          กลุ่มพัฒนาบุคคล
          กลุ่มวินัย
          กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
          กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


ทำเนียบผู้บริหารกองการเจ้าหน้าที่
ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายอุปถัมภ์  โพธิสุวรรณ พ.ศ. 2530 - 2533
2. นายเสรี  ตันจันทร์พงศ์ พ.ศ. 2533 - 2539
3. นายพงศ์ปิยะ  ปิยสิรานนท์ พ.ศ. 2540 - 2546
4. นายชวิน  เจิมสุวรรณ พ.ศ. 2546 - 2547
5. นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล พ.ศ. 2547 - 2554
6. นางสาวภัทราภรณ์   โสเจยยะ พ.ศ. 2554 - ......
7. นางสาวอุษา  ทวีแสง พ.ศ. 25..... ......
8. นางปวีณา  แสงเดือน ปัจจุบัน