นางปวีณา แสงเดือน
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

นางนิตา อยู่อ่อน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นางสาวชนิดา พลายจั่น

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง

นายธนัท จิ๋ววิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

นางกิติยา มงคลเกตุ

ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย

นางจิตตนันท์ ตามสมัค

ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์


นายวิชัย มณีวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคลนางสาวกมลพร บุญศิริ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม


ภาระหน้าที่
  • บริหารงานทรัพยากรบุคคล และจัดระบบงานของกรม
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
  • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย