อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
และหน้าที่ของหน่วยงานภายใน
กรมพัฒนาที่ดิน


 

 

 

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
สำนักงานเลขานุการกรม กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กองการเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองคลัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
กองแผนงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน