ส่วนกลาง

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต

กลุ่มงานที่รายงานตรงต่ออธิบดี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กองคลัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กองแผนงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน