แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและจำแนกดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
กลุ่มวินิจฉัยคุณภาพและกำลังผลิตของดิน
กลุ่มสำรวจจำแนกดิน
กลุ่มพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลดิน
กลุ่มศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ทรัพยากรดิน