แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช
ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการการปรับปรุงบำรุงดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา