แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มแผนงาน
กลุ่มโครงการพิเศษ
กลุ่มติดตามและประเมินผล
กลุ่มระบบงานวิจัย
กลุ่มแผนงานความร่วมมือกับต่างประเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน
กลุ่มอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
กลุ่มประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ