แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการกองกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
กลุ่มเศรษฐกิจที่ดินทางการเกษตร
กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ
กลุ่มวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร