แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการกองคลัง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
กลุ่มการเงิน
กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มบัญชี
กลุ่มพัสดุ
กลุ่มตรวจสอบใบสำคัญ
กลุ่มบริหารสินทรัพย์