แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กลุ่มพัฒนาบุคคล
กลุ่มวินัย
กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม