แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
เลขานุการกรม
กลุ่มสารบรรณ
กลุ่มนิติการ
กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กลุ่มงานเลขานุการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน