แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
กลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
กลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม
กลุ่มวางโครงการ
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 2
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 3
กลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4
กลุ่มเครื่องกล