แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา
สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี
สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
สถานีพัฒนาที่ดินพัทลุง
สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส
สถานีพัฒนาที่ดินตรัง