แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง
สถานีพัฒนาที่ดินพังงา
สถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช
สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่
สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต