แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)
ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดินชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม