แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางเคมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์วิจัยดินทางกายภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัยเคมีดิน
กลุ่มวิจัยกายภาพดิน
กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมดิน
กลุ่มวิจัยแร่และจุลสัณฐานดิน
กลุ่มวิเคราะห์ วิจัย พืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน
กลุ่มมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
กลุ่มวิทยบริการ