แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์
สถานีพัฒนาที่ดินตาก
สถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชร
สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย