แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน
สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน
สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง