แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี
สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย
สถานีพัฒนาที่ดินกาฬสินธุ์
สถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร
สถานีพัฒนาที่ดินหนองบำลำภู
สถานีพัฒนาที่ดินบึงกาฬ