แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
สถานีพัฒนาที่ดินศรีษะเกษ
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ