แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา
สถานีพัฒนาที่ดินระยอง
สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินตราด
สถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี