แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
กลุ่มวิเคราะห์ดิน
สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร