แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
กลุ่มจัดการและบริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่
กลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่าย 1
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่าย 2
กลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่าย 3