แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศ