แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

 
   
ผู้เชี่ยวชาญด้านบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุ
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจที่ดิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีระยะไกล