แบบบรรยายลักษณะงาน

(Job-Descriptions)

 

 

 

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
ผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
กองคลัง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
กองแผนงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
    สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน