การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญพิทักษ์เสรีชน , เหรียญราชการชายแดน และแนวทางในการทำบัตร
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ (กสจ.)
การลาประเภทต่าง ๆ
การขอพระราชทานเพลิงศพ