กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ

...

นางเชาวดี รักษาศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ


...

นางสาวหนึ่งฤทัย เอื้อวิทยา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวพิจิตรศิริ แพรนนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
...

นางสาวจีนนี่ ไชยสนธ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


...

นางสาวอาภาวรรณ สุพันธมาตย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
...

นางสาวพิมพ์ลดา ณะรินทร์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


...

นางสาวอภิญญา กาบแก้ว
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
...

นางสาวฐานิตา กุญแจทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
...

นางอารีย์ เสียงกล่อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

...

นางสาวกรรณิการ์ พานทอง
จ้างเหมาเอกชน
...

นางสาวสุภาวดี ขำเจริญ
จ้างเหมาเอกชน
...

นางสาวณัฐกานต์ คงดี
จ้างเหมาเอกชน

...

นางสาวกาญจนี ด่านกระโทก
จ้างเหมาเอกชน

หน้าที่และภารกิจ

... จัดทำประวัติข้อมูลบุคคลข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) และลงในสมุดแฟ้มประวัติรายบุคคล (ก.พ. 7)
... จัดทำบัตรประจำระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และจัดทำบัตรพนักงานราชการ ลูกจ้างจ้างเหมา
... ควบคุมการเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
... ดำเนินการเกี่ยวกับการลาทุกประเภท
... จัดทำหนังสือรับรองข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างจ้างเหมา
... การพิจารณาบำเหน็จความชอบ บำเหน็จบำนาญ
... การขอมีบัตรแสดงสิทธิพิเศษต่างๆ
... การขอพระราชทานเพลิงศพ
... ดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ลูกจ้างประจำ
... การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปี
... การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการของกรมบัญชีกลาง
... การจัดทำฐานข้อมูลในระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ และบุคคลในครอบครัว


กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-941-2142
E-Mail : psd_2@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ ©2566 โดยกองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
Design by กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน