แผนสร้างความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ขอบเขต แนวทางการดำเนินงาน วิธีการศึกษา และขั้นตอนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 ผลการศึกษา
  เส้นทางก้าวหน้าและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ตำแหน่ง
  สายงานสำรวจดิน
  สายงานวิชาการเกษตร และปฏิบัติงานการเกษตร
  สายงานวิทยาศาสตร์
  สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
  สายงานวิศวกรรมโยธา และปฏิบัติงานช่างโยธา
  สายงานวิศวกรรมเครื่องกล
  สายงานวิศวกรรมการเกษตร
  สายงานสถาปัตยกรรม
ภาคผนวก