ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งประเภททั่วไป

สายงานวิชาการเกษตร สายงานเจ้าพนักงานการเกษตร
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ(สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต)
สายงานเจ้าพนักงานพัสดุ
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ส่วนกลาง) สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต)
สายงานเจ้าพนักงานธุรการ
  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ (ส่วนกลาง) สายงานนายช่างเครื่องกล
สายงานสำรวจดิน สายงานนายช่างไฟฟ้า
สายงานวิทยาศาสตร์ สายงานนายช่างโยธา
สายงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย สายงานนายช่างศิลป์
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สายงานนายช่างสำรวจ
สายงานวิชาการเศรษฐกิจ    
สายงานทรัพยากรบุคคล    
สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน    
สายงานวิชาการเงินและบัญชี    
สายงานวิชาการเผยแพร่    
สายงานนิติการ    
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์    
สายงานวิศวกรรมโยธา    
สายงานวิศวกรรมการเกษตร    
สายงานวิศวกรรมเครื่องกล    
สายงานสถาปัตยกรรม    
สายงานจัดการงานทั่วไป    
สายงานวิชาการพัสดุ