ปี พ.ศ. 2563

  ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ)
(นายประมุข ถิ่นใหญ่) (up 19 ต..ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ)
(นายธงชัย คงหนองลาน) (up 14 ต..ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นางสาวนาราลักษมณ์ ทานะ) (up 8 ต..ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ)
(นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว และนายดนัย แสนจันทอง) (up 5 ต.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
(นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์ และนางสาววรรยา สุธรรมชัย) (up 21 ก.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ)
(นายวัฒนา พัฒนถาวร) (up 18 ก.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
(นางสาวอิสริยา มีสิงห์ นางสาวสมจินต์ วานิชเสถียร และนางสาววิชิตา อินทรศรี) (up 14 ก.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
(นางสาวสิรินภา ชินอ่อน นางสาวประภา ธารเนตร นางสาวถนอมขวัญ ทิพวงศ์ และนายวินัย ชมบุตร) (up 3 ก.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นางสาวกานต์มณี จันทร์ขาว) (up 22 ก.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระัดับชำนาญการพิเศษ และผลการประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม (up 3 ก.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)
(นางสาวสุกัญญา พลวรางกูร) (up 3 ก.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นางสาวสุคนธ์ทิพย์ โยธาศรี และนายกิตติกร นาคะชัย) (up 29 มิ.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจกินชำนาญหารพิเศษ)
(นายอดิศร ใจชื้น) (up 29 มิ.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และ
นักสำรวจดินชำนาญการ) (นางสาวจินนี่ ไชสนธิ์ และนางสาวจรวยพร ซาวขัด) (up 29 มิ.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ)
(นางสาววลัยพร ธรรมบำรุง) (up 15 มิ.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)
(นางสาวณัฐวดี แซ่ลิ้ม และนางสาวณัฐสุดา แซ่ลิ้ม) (up 21 พ.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)
(นางสาวพิไลพร ทับเปีย) (up 21 พ.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
(นายภูวดล แสงทอง) (up 21 พ.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นางสาวสุภาพร แหวะสอน และนางประภัสสร สิงหันต์) (up 20 พ.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
(นางพนารัตน์ ชัชวาลย์) (up 14 พ.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นางกมลวรรณ์ จันคำ) (up 14 พ.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ)
(นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย) (up 28 เม.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ)
(นายพรชัย ชัยสงคราม) (up 3 เม.ย. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และผลการประเมินผลงาน
ของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สุงกว่าเดิม (up 24 มี.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ
และนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นางสาวกุลณัฐ ศรีมูล นายกิตติพงค์ ทิมแป้น และ นางอัจจิมา พงษ์จินดา) (up 12 มี.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นางอรวรรณ ชูสมุทร) (up 13 ก.พ. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)
(นางสาวปิยวรรณ คลังชำนาญ และ นางจิราพร สวยสม) (up 13 ก.พ. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562
  ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ)
(นายไพพุรย์ นาคเกษม) (up 7 ม.ค. 63)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)