ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นางลักษมี เมตต์ปราณี และ นายนิลภัทร คงพ่วง (up 3 พ.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ) (นายเอกราช เนตรศิริ) (up 23 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวท้ศพร เขื่อนเพชร) (up 23 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นายชาญณรงค์ เขตแดน) (up 19 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์ และนางสาวประภัสสร เจริญไทย) (up 19 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) (นางสาวบุศรินทร์ ปิ่นตุรงค์) (up 4 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายมาโนชญ์ ครองตน) (up 1 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) (นายบุญชู อัญญะโพธิ์) (up 1 เม.ย. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) (นางสาวกุลนรี ถนอมสุข และนางสาววารุณี ก้อนทอง) (up 25 มี.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวปิยะนุช มงคลศรีวิทยา และนางสาวทิพวรรณ สุพรรณ์) (up 20 มี.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวอนุสรา สมสัก) (up 11 มี.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง และมีคนครอง
จำนวน 15 ราย (ระดับชำนาญการพิเศษ) (up 26 ก.พ. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวภรภัทร นพมาลัย) (up 22 ก.พ. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 6 ราย
(ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ) (up 20 ก.พ. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ผลการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง จำนวน 1 ราย
(นางอมราพร ชีพสมุทร์) (up 8 ก.พ. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวสายฝน ซอพิมาย) (up 30 ม.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นางวัชราภรณ์ จินดาหลวง) (up 21 ม.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2562
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ) (นายมณฑล สุริยาประสิทธิ์) (up 11 ม.ค. 62)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)