ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวทัศนีย์ กุณณะ) (up 26 ธ.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 4 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายวีระ ปะทะขีนัง นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์
นาชิยภัทร เจนบ้านผือ และนางสาวณัฐชนัญ เลาวกุล) (up 18 ธ.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและมีคนครอง จำนวน 2 ราย
(นางสาววัลบา บุญเลิศ และนางสาวศิริพรรณ ทิมทับ) (up 18 ธ.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ และ
นางสาวไพริน เพ็งสุข) (up 7 พ.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางมัลลิกา แก้วปิยะทรัพย์) (up 2 พ.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายจอมพล กฤษณสุวรรณ) (up 1 พ.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นางสาวฤทัย พริกมาก) (up 30 ต.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาววัลลภา ชัยมาต นางสาวบุษบา อนุจรุพันธ์ และนางสาวจิดาภา โอบอ้อม) (up 25 ต.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวภาวดี สิทธิ์ประเสริฐ) (up 22 ต.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางนิตยา ภาคสุภาพ) (up 28 ก.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายปริวัตร ศรีคำมูล และนางสาวพรทิวา สายแก้ว) (up 18 ก.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ) (นางสาวพจรีย์ ตันติเชวงฐากูร และ นางสาวอรดี คงสมบูรณ์) (up 13 ก.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ และ
นายสาธิต กาละพวก) (up 7 ก.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายสุทธิพงศ์ วทานียเวช) (up 6 ก.ย. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) (นางสาวพรรณี พะโยม) (up 31 ส.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นางสาวศิริขวัญ ภู่นา และนายพชร อริยะสกุล) (up 27 ส.ค. 61)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) (นางสาววลัยพร ขจรกลิ่น)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายมนต์ชัย พรมลอองวัน)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นางสาวตชามาศ ต่ายหัวดง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย
และผลการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดกิม จำนวน 2 ราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นายเมธา ศรีทองคำ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ) (นายโอชิษฐ์ ศิริจานุสรณ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางเกยูร คำคง อาคาสุวรรณ และนางสาวอังคารมาส ลีนิน)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวนรินทร์พร นาเมือง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นางสาวมยุรี โชติชื่น)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวศันสนีย์ อรัญวาสน์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการกษตรชำนาญการ) (นางวรรฒณา กรองทอง และนางทิพวัลย์ แก้วร่วมวงศ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการกษตรชำนาญการ) (นายกฤศกร แก้วร่วมวงศ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) (นางภัทรา อิฐรัตน์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นายกฤดิโสภณ ดวงกมล)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) (นางมาริษา ร่มฉัตรเวทย์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชากาเเกษตร์ชำนาญการพิเศษ) (นางลักษมี เมตต์ปราณี)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) (นางอติรัตน์ วงศ์ดานี)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ) (นายณฐพล ลิ้มสกุล)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นางสาวบูรนา วงษาราม)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวณัฐชนัญ เลาวกุล)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง จำนวน 7 ราย
และผลการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดกิม ซึ่งเป็นตำหน่งว่าง จำนวน 3 ราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวฎานุภา อยู่อุ่นพะเนา)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางพัชรีภรณ์ ดีมุกข์ดา)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2561
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวนวลรัตน์ ยิ่งเจริญ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)