ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายปริวัตร ศรีคำมูล)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นางสาวสุนิสา บุญมารักษ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (ว่าที่ ร.ต. นันทภพ ชลเขตต์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ) (นายภูวดล แสงทอง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายณรงค์ศักดิ์ สิงหันต์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาววรดา สมคณะ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) (ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์ ดีใจ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นางสาวปรารถนา ปลอดดี)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ) (นายทรงพล กระแสสินธุ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายดำรงฤทธิ์ ศิริข่วง และนางสาววาสนา พรมนิล)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ) (นางสาวกนกวรรณ หาญสุขใจเจริญ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางจุฑารัตน์ รัตนปัญญา)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายชรินทร ศิริแก้ว)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนักสำรวจดินชำนาญการ) (นางนฤมล ผ่องอักษร และ
นางสาวสุภาพร สินสิริวัฒนา)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายทศพล แก้วลือ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นางสาวอุบลรัตน์ บัวเผื่อน)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายนและแผนชำนาญการ) (นางสาวกนกทิพย์ วัชรเลขะกุล)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ) (นายหนูจันทร์ ศิริสุวรรณ์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นางสาวอรอนงค์ บัวดำ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 9 ราย
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นายสุทธิ์เดชา ขุนทอง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักสำรวจดินชำนาญการ) (นางสาวอรพิชา วรภักดี)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนักสำรวจดินชำนาญการ) (นางอารีรัตน์ เรือนทอง และ
นางสาวสุภาพร สินศิริวัฒนา)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ) (นางสาวศิวภรณ์ ทวีแสง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) (นางกมรินทร์ นิ่มนวลรัตน์)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 3 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นายทศนัศว์ รัตนแก้ว นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา
และนางวิรัชกานต์ พุ่มทอง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) (นายกฤษฎา ทัศนานุกุลกิจ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
และผลการประเมินผลงานของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่ไม่สูงกว่าเดิม ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ) (นางสาวอรอนงค์ โฉมศิริ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ) (นางสาวภาณี สินธนบดี และนางสาวลภัสวีณ์ สังข์ประเสริฐ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 2 ราย
(ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ) (นางสาวกุลภัทร ยิ้มพักตร์ และ นางสาวณัฐพร ประคองเก็บ)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ) (นายนพดล ต๊ะมา)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
 
  ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2560
ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 ราย
(ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ) (นายคณาธิป พุ่มทอง)
(รายละเอียดเพิ่มเติม)