เค้าโครงเรื่องของผลงานในสายงานต่างๆ

   
สายงานวิชาการเกษตร
สายงานสำรวจดิน
สายงานวิทยาศาสตร์
สายงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานวิชาการเศรษฐกิจ
สายงานทรัพยากรบุคคล
สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน
สายงานวิชาการเงินและบัญชี
สายงานวิชาการเผยแพร่
สายงานนิติการ
สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์
สายงานวิศวกรรมโยธา
สายงานวิศวกรรมการเกษตร
สายงานสถาปัตยกรรม
สายงานจัดการงานทั่วไป
สายงานวิชาการพัสด