ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

   
ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน