เส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path)

  ตำแหน่ง เลขานุการกรม
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการพัฒนาที่ดิน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต
  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ

  ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
   
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)
   
  ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)
   
  ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
  ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน