สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558/2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ (ไร่)   ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  4,109,747 5,737,864 4,374,598 1,781,508 1,915,267 17,918,984 5.59
 พื้นที่เกษตรกรรม  43,108,066 72,880,137 21,340,815 13,392,288 26,967,883 177,689,189 55.42
 นาร้าง  77,472 372,095 132,306 101,663 349,550 1,033,086 0.32
 นา  16,987,130 43,939,799 8,459,898 2,648,354 1,299,644 73,334,825 22.87
 พืชไร่  14,299,652 17,063,771 7,085,102 2,747,765 27,388 41,223,678 12.86
 ไม้ยืนต้น  3,416,986 9,834,459 1,777,274 5,112,533 22,727,585 42,868,837 13.37
 ไม้ผล  3,455,511 966,435 1,952,411 1,862,516 2,061,557 10,298,430 3.21
 พืชไร่หมุนเวียน  4,328,655 4,427 108                                    -                                      -   4,333,190 1.35
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  82,898 146,861 1,193,033 789,431 468,549 2,680,772 0.84
 อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )  459,762 552,290 740,683 130,026 33,610 1,916,371 0.60
 พื้นที่ป่าไม้  55,540,824 18,467,743 14,634,129 4,856,741 12,346,919 105,846,356 33.00
 ป่าสมบูรณ์  53,270,089 14,920,735 14,282,211 4,615,066 11,563,648 98,651,749 30.76
 ป่ารอสภาพฟื้นฟู  2,270,735 3,547,008 351,918 241,675 783,271 7,194,607 2.24
 พื้นที่แหล่งน้ำ  1,629,492 3,685,570 1,469,412 609,751 1,787,301 9,181,526 2.86
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด  1,639,551 4,762,649 1,631,486 847,524 1,179,622 10,060,832 3.13
 พื้นที่ทิ้งร้าง  1,220,616 3,514,349 1,142,114 640,702 770,860 7,288,641 2.27
 พื้นที่ลุ่ม  203,235 760,541 194,829 109,276 238,516 1,506,397 0.47
 อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )  215,700 487,759 294,543 97,546 170,246 1,265,794 0.39
 รวม  106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00
หมายเหตุ  การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522)
 และกรมการปกครอง (ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555)