การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
 ดูแผนที่ประกอบ… 
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง              4,109,747                             5,737,864         4,374,598        1,781,508          1,915,267         17,918,984
พื้นที่เกษตรกรรม            43,108,066                            72,880,137       21,340,815       13,392,288         26,967,883        177,689,189
  นาร้าง                      77,472                                        372,095              132,306              101,663                349,550              1,033,086
  นาข้าว               16,987,130                                   43,939,799           8,459,898           2,648,354             1,299,644            73,334,825
  พืชไร่               14,299,652                                   17,063,771           7,085,102           2,747,765                  27,388            41,223,678
  ไม้ยืนต้น                 3,416,986                                     9,834,459           1,777,274           5,112,533           22,727,585            42,868,837
  ไม้ผล                 3,455,511                                        966,435           1,952,411           1,862,516             2,061,557            10,298,430
  ไร่หมุนเวียน                 4,328,655                                            4,427                     108                       -                            -                4,333,190
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                      82,898                                        146,861           1,193,033              789,431                468,549              2,680,772
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                    459,762                                        552,290              740,683              130,026                  33,610              1,916,371
พื้นที่ป่าไม้            55,540,824                            18,467,743       14,634,129        4,856,741         12,346,919        105,846,356
  ป่าสมบูรณ์                 53,270,089                                   14,920,735         14,282,211           4,615,066           11,563,648            98,651,749
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                   2,270,735                                     3,547,008              351,918              241,675                783,271              7,194,607
พื้นที่น้ำ              1,629,492                             3,685,570         1,469,412           609,751          1,787,301           9,181,526
พื้นที่เบ็ดเตล็ด              1,639,551                             4,762,649         1,631,486           847,524          1,179,622         10,060,832
  พื้นที่ทิ้งร้าง                 1,220,616                                     3,514,349           1,142,114              640,702                770,860              7,288,641
  พื้นที่ลุ่ม                    203,235                                        760,541              194,829              109,276                238,516              1,506,397
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                    215,700                                        487,759              294,543                97,546                170,246              1,265,794
รวม         106,027,680                        105,533,963     43,450,440     21,487,812       44,196,992      320,696,887
หมายเหตุ: จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558-2559 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560)
                      -