การใช้ที่ดินประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559
 ดูแผนที่ประกอบ…  
ประเภทการใช้ที่ดิน  เนื้อที่ (ไร่) 
 ภาคกลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ   ภาคใต้   ภาคตะวันออก   รวม 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               4,374,598                                      5,737,972             4,109,747           1,915,267             1,781,508               17,919,092
พื้นที่เกษตรกรรม             21,340,815                                    72,845,673           43,056,074          26,967,883            13,392,288              177,602,733
  นาร้าง                 132,306                                         372,104                 77,472              349,550                101,663                 1,033,095
  นาข้าว               8,459,898                                     43,900,986            16,905,195            1,299,644              2,648,354                73,214,077
  พืชไร่               7,085,102                                     17,089,639            14,329,595                27,388              2,747,765                41,279,489
  ไม้ยืนต้น               1,777,274                                      9,840,230             3,416,986          22,727,585              5,112,533                42,874,608
  ไม้ผล               1,952,411                                         939,140             3,455,511            2,061,557              1,862,516                10,271,135
  ไร่หมุนเวียน                       108                                            4,427             4,328,655                     -                         -                   4,333,190
  สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ               1,193,033                                         146,872                 82,898              468,549                789,431                 2,680,783
  พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ)                 740,683                                         552,275                459,762                33,610                130,026                 1,916,356
พื้นที่ป่าไม้             14,634,129                                    18,491,825           55,540,824          12,346,919             4,856,741              105,870,438
  ป่าสมบูรณ์                14,282,211                                     14,944,818            53,270,089          11,563,720              4,615,066                98,675,904
  ป่ารอสภาพฟื้นฟู                   351,918                                      3,547,007             2,270,735              783,199                241,675                 7,194,534
พื้นที่น้ำ               1,469,412                                      3,695,620             1,688,191           1,787,301                609,751                 9,250,275
พื้นที่เบ็ดเตล็ด               1,631,486                                      4,762,873             1,632,844           1,179,622                847,524               10,054,349
  พื้นที่ทิ้งร้าง               1,025,103                                      3,458,584             1,183,440              735,370                594,410                 6,996,907
  พื้นที่ลุ่ม                 194,829                                         760,544                196,528              238,516                109,276                 1,499,693
  พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                 411,554                                         543,745                252,876              205,736                143,838                 1,557,749
รวม            43,450,440                                 105,533,963        106,027,680        44,196,992          21,487,812           320,696,887
หมายเหตุ: จากข้อมูลการใช้ที่ดินรายจังหวัดกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2558-2559 (กรมพัฒนาที่ดิน, 2560)