สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย  ปี พ.ศ. 2553/56
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 ประเภทการใช้ที่ดิน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   เนื้อที่ 
 (ไร่)   ร้อยละ 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง               5,442,912      3,859,283      3,947,517      1,539,272      1,732,949     16,521,933              5.15
 พื้นที่เกษตรกรรม             71,680,165     41,568,971     21,326,252     13,477,427     26,253,227   174,306,042            54.36
 นาร้าง                               433,192                    90,671                 104,025           147,740                 416,490              1,192,118                        0.37
 นา                         45,411,705            17,083,497              8,835,484        2,839,909              1,744,637            75,915,232                      23.67
 พืชไร่                         17,264,383            13,327,925              6,744,319        3,357,333                    18,752            40,712,712                      12.70
 ไม้ยืนต้น                           6,486,546              2,990,093              1,658,664        4,309,176            20,988,066            36,432,545                      11.36
 ไม้ผล                           1,170,133              3,496,435              2,137,911        1,913,728              2,507,387            11,225,594                        3.50
 พืชไร่หมุนเวียน                                          -                4,040,856                             -                               -                               -                4,040,856                        1.26
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                               293,838                    77,775              1,209,503                 783,818                 539,893              2,904,827                        0.91
 อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )                               620,368                 461,719                 636,346                 125,723                    38,002              1,882,158                        0.59
 พื้นที่ป่าไม้             19,491,348     57,085,455     14,914,783      4,914,970     12,854,393   109,260,949            34.06
 ป่าสมบูรณ์                         14,767,008            53,257,469            14,529,629              4,662,843            12,277,361            99,494,310                      31.02
 ป่ารอสภาพฟื้นฟู                           4,724,340              3,827,986                 385,154                 252,127                 577,032              9,766,639                        3.04
 พื้นที่แหล่งน้ำ               3,625,831      1,501,735      1,451,510         557,746      1,845,929      8,982,751              2.80
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด               5,293,707      2,012,236      1,810,378         998,397      1,510,494     11,625,212              3.63
 พื้นที่ทิ้งร้าง                           3,937,552              1,520,163              1,266,795                 753,805              1,020,485              8,498,800                        2.65
 พื้นที่ลุ่ม                               819,727                 277,752                 231,426                 120,807                 304,262              1,753,974                        0.55
 อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )                               536,428                 214,321                 312,157                 123,785                 185,747              1,372,438                        0.43
 รวม            105,533,963   106,027,680     43,450,440     21,487,812     44,196,992   320,696,887          100.00
       ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน : 18 พ.ย. 2557