สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553/2556
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  3,859,283 5,442,912 3,947,517 1,539,272 1,732,949 16,521,933 5.15
 พื้นที่เกษตรกรรม  41,568,971 71,680,165 21,326,252 13,477,427 26,253,227 174,306,042 54.36
 นาร้าง  90,671 433,192 104,025 147,740 416,490 1,192,118 0.37
 นา  17,083,497 45,411,705 8,835,484 2,839,909 1,744,637 75,915,232 23.67
 พืชไร่  13,327,925 17,264,383 6,744,319 3,357,333 18,752 40,712,712 12.70
 ไม้ยืนต้น  2,990,093 6,486,546 1,658,664 4,309,176 20,988,066 36,432,545 11.36
 ไม้ผล  3,496,435 1,170,133 2,137,911 1,913,728 2,507,387 11,225,594 3.50
 พืชไร่หมุนเวียน  4,040,856                                       -                                       -                                       -                                       -   4,040,856 1.26
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  77,775 293,838 1,209,503 783,818 539,893 2,904,827 0.91
 อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )  461,719 620,368 636,346 125,723 38,002 1,882,158 0.59
 พื้นที่ป่าไม้  57,085,455 19,491,348 14,914,783 4,914,970 12,854,393 109,260,949 36.86
 ป่าสมบูรณ์  53,257,469 14,767,008 14,529,629 4,662,843 12,277,361 99,494,310 31.02
 ป่ารอสภาพฟื้นฟู  3,827,986 4,724,340 385,154 252,127 577,032 9,766,639 3.04
 พื้นที่แหล่งน้ำ  1,501,735 3,625,831 1,451,510 557,746 1,845,929 8,982,751 2.80
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด  2,012,236 5,293,707 1,810,378 998,397 1,510,494 11,625,212 3.63
 พื้นที่ทิ้งร้าง  1,520,163 3,937,552 1,266,795 753,805 1,020,485 8,498,800 2.65
 พื้นที่ลุ่ม  277,752 819,727 231,426 120,807 304,262 1,753,974 0.55
 อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )  214,321 536,428 312,157 123,785 185,747 1,372,438 0.43
 รวม  106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00
หมายเหตุ  การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522)
และกรมการปกครอง (ทำเนียบท้องที่ พุทธศักราช 2555)