สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2551/2552
 ดูแผนที่ประกอบ… 
 ประเภทการใช้ที่ดิน   เนื้อที่ (ไร่)  ร้อยละของเนื้อที่ประเทศ
 ภาคเหนือ   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   รวม 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง  3,607,095 5,016,240 3,511,537 1,405,941 1,570,987 15,111,800 4.71
 พื้นที่เกษตรกรรม  38,843,904 71,532,728 21,816,008 13,643,063 25,749,853 171,585,556 53.51
 นาร้าง  105,687 315,876 128,349                                      190,866 600,136 1,340,914 0.42
 นา  17,366,638 47,315,666 8,970,190                                   2,906,129 2,060,739 78,619,362 24.52
 พืชไร่  11,923,211 16,237,706 6,718,929                                   3,786,903 12,622 38,679,371 12.06
 ไม้ยืนต้น  1,790,619 5,651,139 1,594,302                                   3,649,369 19,778,847 32,464,276 10.12
 ไม้ผล  3,587,531 1,380,611 2,595,747                                   2,254,846 2,708,228 12,526,963 3.91
 พืชไร่หมุนเวียน  3,607,916                                     -                                       -                                       -                                       -   3,607,916 1.12
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  66,771 116,747 1,223,481 738,567 548,806 2,694,372 0.84
 อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )  395,531 514,983 585,010 116,383 40,475 1,652,382 0.52
 พื้นที่ป่าไม้  59,730,144 20,784,463 14,978,355 4,871,623 12,805,551 113,170,136 38.04
 ป่าสมบูรณ์  57,149,137 14,554,030 14,526,842 4,596,152 12,157,352 102,983,513 32.11
 ป่ารอสภาพฟื้นฟู  2,581,007 6,230,433 451,513 275,471 648,199 10,186,623 3.18
 พื้นที่แหล่งน้ำ  1,361,729 3,266,461 1,352,885 496,791 2,334,486 8,812,352 2.75
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด  2,484,808 4,934,071 1,791,655 1,070,394 1,736,115 12,017,043 3.74
 พื้นที่ทิ้งร้าง  1,958,949 3,969,321 1,211,451 821,369 1,218,534 9,179,624 2.86
 พื้นที่ลุ่ม  346,263 741,190 263,752 134,695 347,883 1,833,783 0.57
 อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )  179,596 223,560 316,452 114,330 169,698 1,003,636 0.31
 รวม  106,027,680 105,533,963 43,450,440 21,487,812 44,196,992 320,696,887 100.00
หมายเหตุ  การคำนวณเนื้อที่ในตารางการใช้ที่ดินรายจังหวัด จะคำนวณโดยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) 
และทำการถ่วงน้ำหนักจากเนื้อที่จังหวัดจากกรมแผนที่ทหาร (อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทยฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่ม 6 ภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2522)
 และกรมการปกครอง